English EN
Polski PL

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Nasza firma oferuje Państwu wykonanie przeglądów i okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62) w branży budowlano-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. W zależności od potrzeb klienta i rodzaju obiektu wykonujemy przeglądy pięcioletnie, roczne i półroczne.


Efektem przeprowadzonych kontroli jest sporządzenie protokołu kontroli stanu technicznego budynku czy innego obiektu budowlanego. W protokole zawarte są zalecenia pokontrolne pogrupowane w kategorie pilności, wskazujące niezbędne do wykonania prace konserwacyjne i remontowe w celu bezpiecznego i prawidłowego dalszego użytkowania obiektu.


Art. 62. Prawa Budowlanego nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli. Z tego obowiązku zwolnieni są tylko właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Niezbędne okresowe przeglądy stanu technicznego budynków:

  • półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – raz na pół roku w terminie do 31 maja i 30 listopada dla budynków o powierzchni zabudowy 2.000 m2;
  • roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – raz w roku;
  • pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz na 5 lat;
  • każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem np. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady, osuwiska ziemi, pożary, powodzie.

Roczny/półroczny przegląd polega na sprawdzeniu:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pięcioletni przegląd polega na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przeglądy budowlane

Mapa serwisu  |

Designed by: SJ